Jean-Luc Thomas, Yvon Riou

Koncert z okazji Dni Bretanii, Olsztyn
foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou
foto Jean-Luc Thomas, Yvon Riou